SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp   Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:  http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html Sinh viên đã đủ điều kiện tốt...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 10/2017 Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:    http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 09/2017 (ĐH khóa 2013, CĐ khóa 2014, Liên thông - Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 09/2017 (ĐH khóa 2013, CĐ khóa 2014, Liên thông - Văn bằng 2)   Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link: ...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 08/2017 (ĐH khóa 2013, CĐ khóa 2014, Liên thông - Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:    http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui...
Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 02/2017 Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link:   http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui lòng liên hệ tại Văn...
Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 09/2016 Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 09/2016   Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link:   http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều...
Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 08/2016 Sinh viên liên hệ VPK để nhận GCN tốt nghiệp tạm thời
Danh sách SV tốt nghiệp tháng 06/2016 Sinh viên liên hệ VPK để nhận GCN tốt nghiệp tạm thời
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC