SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp   Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:  http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.htm Sinh viên đã đủ điều kiện tốt...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:  sinhvien2.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, vui lòng liên hệ tại Văn phòng Khoa để...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 10/2017 Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:    http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 09/2017 (ĐH khóa 2013, CĐ khóa 2014, Liên thông - Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 09/2017 (ĐH khóa 2013, CĐ khóa 2014, Liên thông - Văn bằng 2)   Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link: ...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt T7/2017 Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:  ...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 08/2017 (ĐH khóa 2013, CĐ khóa 2014, Liên thông - Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:    http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp T6/2017 Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 07/2017 Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến – Đợt tháng 07/2017   Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link:   http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep...
Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 06/2017 Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 06/2017   Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link:   http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC