NAFOSTED - Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2023Phòng KHCN kính gửi thông báo về Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu ứng dụng năm 2023:
- Phạm vi tài trợ: Các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược, khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội, khoa học nhân văn.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 11/8/2023 đến 17h00 ngày 28/9/2023
Đánh giá xét chọn: 12/2023
- Ký hợp đồng tài trợ: năm 2024
Chi tiết về thông báo và các biểu mẫu liên quan Quý Thầy/Cô vui lòng xem link đính kèm: Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu ứng dụng năm 2023
Cảm ơn Quý Thầy/Cô!

Trân trọng,
P. KHCN.

14612193
×