DSSV và vị trí chỗ ngồi - Lễ tốt nghiệp ngày 29/09/2017 - K.QTDL-NH-KS
Sinh viên xem thông tin về vị trì chỗ ngồi làm lễ tốt nghiệp ở file đính kèm.
14566961