Thông báo 349/TB-ĐKC v/v đăng ký tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tháng 3/2018
Sinh viên xem thông tin ở link đính kèm. Lưu ý thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch Nhà trường đã đề ra.
https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14568854-thong-bao-349tb-dkc-vv-dang-ky-tham-du-le-be-giang-va-trao-bang-tot-nghiep-thang-32018
14568911