Giới thiệu Khoa Tài chính - Thương mại

1. Giới thiệu về Khoa Tài chính- Thương mại
1.1. Thông tin về Khoa
Tên Khoa:
Tên Tiếng Việt: Khoa Tài chính – Thương mại;
Tên Tiếng Anh: Faculty of Finance and Commerce
Tên viết tắt của khoa: Khoa TC-TM
Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Địa chỉ của Khoa: Phòng A02.22, 475A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Thông tin liên hệ: Điện thoại: (0283) 512 0784
      Số Fax: +84 (28) 54454444.
      Email: khoa.tctm@hutech.edu.vn
           Website: http://www.hutech.edu.vn/khoatctm/
Năm thành lập Khoa: Hoạt động đào tạo chuyên môn của Khoa được thực hiện từ 1995. Năm 2009 Khoa được thành lập sau khi tách từ Khoa Quản trị kinh doanh với tên gọi là Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng. Từ ngày 1/9/2019, Khoa được đổi tên thành Khoa Tài chính – Thương mại theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) về việc đổi tên đơn vị.
1.2. Sứ mệnh và tầm nhìn
Sứ mệnh của Khoa: Đào tạo theo hướng thực hành. Đào tạo cho sinh viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp chuyên môn trong lĩnh vực kế toán; tài chính ngân hàng; kinh doanh thương mại; thương mại điện tử cùng với kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành chuyên môn vững vàng.
Tầm nhìn: Xây dựng Khoa TC-TM  trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng, kinh doanh thương mại và thương mại điện tử theo xu hướng hội nhập quốc tế.

Khoa TC-TM hiện đang đào tạo các Ngành Kế toán; Ngành Tài chính - Ngân hàng; Ngành Kinh doanh thương mại; Ngành Thương mại điện tử, Ngành Tài chính quốc tế ở các trình độ: Cao học (Thạc sĩ), Đại học (Chính quy, Liên thông, Văn bằng 2).
Với các ngành đào tạo được đánh giá là thu hút nguồn nhân lực nhiều nhất hiện nay, Khoa TC-TM luôn chú trọng kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ theo hướng tinh giản tối đa lý thuyết; tăng cường hoạt động thực hành trong giảng dạy, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp dễ dàng thích nghi trong môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước mà còn có thể tự do di chuyển trong khu vực theo thỏa thuận tự do dịch chuyển lao động của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. 

2. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân kinh tế đầy đủ phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, có thể đảm nhận công việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước với vai trò là chuyên viên hoặc quản lý liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo về kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, kinh doanh thương mại, thương mại điện tử hoặc tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.
Khoa TC-TM đào tạo theo phương châm lấy lý thuyết chuyên sâu kết hợp với kỹ năng nghề nghiệp, dựa trên thời lượng thực hành thường xuyên với các phần mềm kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh doanh hiện đại kết hợp với mô phỏng các nghiệp vụ tài chính kế toán, doanh nghiệp ảo, thị trường chứng khoán ảo, hoạt động kinh doanh thương mại, thương mại điện tử… Khuyến khích khả năng tự nghiên cứu và ứng dụng thông qua hoạt động của các câu lạc bộ nghiên cứu sinh viên; phát triển kỹ năng sống thông qua các hoạt động đoàn thể, xã hội phong phú của Khoa và Nhà trường. 

3. Chức năng và nhiệm vụ của Khoa
3.1 Chức năng
Khoa TC-TM, HUTECH có chức năng tổ chức đào tạo trình độ đại học, tham gia đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn, hợp tác với bên ngoài về lĩnh vực kế toán, kiểm toán; tài chính, ngân hàng; kinh doanh thương mại và thương mại điện tử theo các quy chế của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và quy định của pháp luật; phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc Khoa.
3.2 Nhiệm vụ
Thứ nhất, nhiệm vụ về đào tạo
Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo các ngành Kế toán; Tài chính – ngân hàng; Kinh doanh thương mại và Thương mại điện tử cho toàn trường;
Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;
Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;
Phối hợp với P.ĐT-KT trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và theo dõi quá trình giảng dạy của Khoa TC-TM theo các quy chế của Nhà trường;
Phối hợp với TT.ĐBCL và Ban Thanh tra nội bộ trong việc kiểm định, đánh giá chất lượng của Khoa TC-TM theo các quy chế của Nhà trường;
Thực hiện việc xây dựng giáo trình, bài giảng và các học liệu khác cho các môn học được giao quản lý;
Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký học phần, đăng ký học cải thiện, đăng ký thi lại và làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, chấm đồ án môn học; báo cáo thực tập tốt nghiệp, kháo luận tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của sinh viên do Khoa đào tạo.

Các nhiệm vụ khác về đào tạo.
Thứ hai, nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học
Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa TC-TM; phối hợp với các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng và kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn; chủ động khai thác các đề tài về nghiên cứu khoa học các cấp.
Tổ chức và hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên;
Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt khoa học cho với cán bộ, giảng viên và người học;
Quản lý nội dung, chất lượng nghiên cứu khoa học do Khoa TC-TM tiến hành.
Các nhiệm vụ khác về nghiên cứu khoa học.
Thứ ba, nhiệm vụ về hợp tác với bên ngoài 
Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để phối hợp nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên của Khoa TC-M theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.
Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để hỗ trợ người học do Khoa quản lý trong quá trình học tập, thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.
Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để đào tạo về kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng và kinh doanh và các lĩnh vực liên quan.
Thứ tư, các nhiệm vụ khác
+ Về công tác sinh viên
Chủ trì, phối hợp với P.ĐT-KT; P.CTSV và đơn vị liên quan quản lý, đánh giá tình hình và kết quả rèn luyện các mặt của người học;
Hướng dẫn, giúp người học tổ chức tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sân chơi lành mạnh để hỗ trợ học tập và góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học.
- Thực hiện công tác quản lý người học (quản lý học tập, xét và đề nghị cấp học bổng, khen thưởng, kỷ luật, ngừng học, thôi học, cho chuyển khoa, đánh giá quá trình rèn luyện tư cách đạo đức và chuyên môn của người học,…).
Về tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực
Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các bộ môn trực thuộc Khoa, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa TC-TM theo các quy định hiện hành của Trường;
Quản lý khối lượng và chất lượng công việc của cán bộ, giảng viên của Khoa TC-TM theo các quy định hiện hành của Trường;
Quản lý sử dụng nhân sự thuộc Khoa theo các quy định hiện hành của Trường.
Phối hợp với các đơn vị chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB-GV-NV thuộc Khoa TC-TM.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 
4. Các ngành đào tạo, bậc hệ đào tạo
TT Tên ngành đào tạo Học vị Mã ngành Hình thức đào tạo
Trình độ Thạc sỹ
1 Kế toán Thạc sỹ 8340301 Chính quy
Trình độ Đại học
1 Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:
- Kế toán - Kiểm toán.
- Kế toán tài chính.
- Kế toán ngân hàng.
- Kế toán công.

- Kế toán số.
- Kế toán tổng hợp.
Cử nhân 7340301 Chính quy, liên thông
văn bằng 2
2 Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:
- Tài chính doanh nghiệp.
- Tài chính ngân hàng.
- Đầu tư tài chính.
- Thẩm định giá.

- Công nghệ tài chính (Fintech)
Cử nhân 7340201 Chính quy, liên thông
văn bằng 2
3 Ngành Kinh doanh thương mại, gồm các chuyên ngành:
- Thương mại quốc tế.
- Quản lý chuỗi cung ứng.
- Điều phối dự án
Cử nhân 7340121 Chính quy
4 Ngành Thương mại điện tử , gồm các chuyên ngành:
- Marketing trực tuyến
- Kinh doanh trực tuyến

- Giải pháp thương mại điện tử
Cử nhân 7340122 Chính quy
5 Ngành Tài chính quốc tế , gồm các chuyên ngành:
- Công nghệ tài chính quốc tế
- Quản trị tài chính quốc tế
- Đầu tư tài chính quốc tế
Cử nhân 7340206 Chính quy

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
KHOA TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI

475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Văn Phòng Khoa: A-02.22 - Điện thoại: (0283) 512 0784
Email: khoa.tctm@hutech.edu.vn
Website: www.hutech.edu.vn/khoatctm

14581972
×