KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2_ NĂM HỌC 2018 – 2019 LỚP TỐI
Sinh viên xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm
Sinh viên tra cứu thông tin giảng viên hướng dẫn tại đây

https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25
14583050