KẾ HOẠCH TTTN HK HÈ_ NĂM HỌC 2017 – 2018 LỚP 16HKKT02; 16HKTC03, 04

TTNội dungThời gianGhi chú
1 -Sinh viên liên hệ tại VPK, Khoa cấp giấy giới thiệu theo mẫu qui định.
-Triển khai tài liệu hướng dẫn SV thực tập (website Khoa à mục văn bản àTài liệu, hướng dẫn).
Từ ngày
16/07- 22/07/2018
 


2 
Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập.
Thứ 4
Ngày 18/07/2018
   Phòng: A-05.14
 


3 
SV ký tên vào danh sách đăng ký hướng đề thực tập tại VPK. (Từng cá nhân SV đăng ký đề tài, không giải quyết đăng ký thay).
Từ 18-19h
19/07 & 20/07/2018
4 Khoa công bố danh sách phân công GVHD trên website của khoa (trong mục thông tin tốt nghiệpàThực tập tốt nghiệp)21/07/2018
5 
Khoa phân công nhóm trưởng đại diện nhận thư và hồ sơ tại VPK  để liên lạc GVHD
18h – 19h30
23/07/2018
6 
Sinh viên thực tập và viết báo cáo TTTN.
23/07-28/08/2018
7 Sinh viên nộp báo cáo thực tập cho GVHD theo đúng mẫu của Khoa quy định (có nhận xét GVHD và ký tên đóng đấu của cơ quan thực tập – Khoa không nhận mộc treo).
Đồng thời: Sinh viên gửi bài làm file word vào địa chỉ email: khoa.kttcnh@hutech.edu.vn
Tên email: Họ & tên SV_ lớp_ MSSV _Họtên GVHD
VD: Nguyễn Văn A _15D2KT01_ 1114030810_ NguyenLanHuong
28/08/2018
8 -Tổ chức vấn đáp BCTT theo lịch của Giảng viên hướng dẫn (GVHD đăng ký lịch tại VPK để bố trí phòng vấn đáp).
- GVHD chấm và nộp về Văn phòng khoa đĩa CD ghi file bài báo cáo thực tập của SV, giấy nhận xét cơ quan thực tập (có ký tên đóng dấu), nhận xét GVHD và bảng điểm.
 

Ngày 29/08 & 30/08/2018
14582862
×