Thông báo 212/TB-CTSV về việc nhận hồ sơ xét học bổng Microsoft – Youthspark
Các bạn sinh viên điền đầy đủ các nội dung trong thư xin xét học bổng theo đường dẫn sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLZnNIofgiQ-kre6T3xrS-xpO2ZblwQgcw7GVJcqDm0jatkQ/viewform
14558057