Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014
Công văn số 5791/BGDĐT-CTHSSV ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014

 Chi tiết xem tại đây!

0