Hướng dẫn quy trình đăng ký học phần, rút học phần, phúc khảo điểm thi, học và thi cải thiện điểm

Xem file đính kèm

14560884