QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2014/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014 THÔNG TƯ...
Quy định trình bày luận văn thạc sĩ Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo sau đại học chỉ nhận luận văn của học viên được trình bày theo quy định theo file đính kèm
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC