QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN BẢO VỆ Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ; Viện ĐTSĐH thông báo đến các học...
Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2014/TT-BGDĐT Hà...
Quy định trình bày luận văn thạc sĩ Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo sau đại học chỉ nhận luận văn của học viên được trình bày theo quy định theo file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC