TIẾN SĨ - THỜI KHÓA BIỂU QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thời khóa biểu Học kỳ I - Nghiên cứu sinh khóa 2022 - đợt 1 - Từ ngày 13/10/2022 Các anh/chị vui lòng xem thời khóa biểu cụ thể trong file đính kèm. Trân trọng cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ II - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 2 (17NQT21) Thời khóa biểu học kỳ I của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 (18NQT11),  Thời khóa biểu học kỳ II của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 2...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 (18NQT11) Thời khóa biểu học kỳ I của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 (18NQT11),  Thời khóa biểu học kỳ II của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 2...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×