THÔNG BÁO TIẾN SĨ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2021 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2020 - đợt 2 Trường Đại học Công nghệ TPHồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 - năm 2020 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2020 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2020 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Hữu Vinh chuyên ngành Kỹ thuật điện Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Tuấn Dũng chuyên ngành Kỹ thuật điện Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Kim Quốc Trung chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo về việc đóng học phí Nghiên cứu sinh các khóa từ năm 2017 đến 2019 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 10/01/2020) Căn cứ vào Quyết định số 895/QĐ-ĐKC ngày 24/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2019-2020”. Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019 - đợt 2 Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 - năm 2019 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
Thông báo về việc hoàn chỉnh và nộp đề cương Luận án cho các thí sinh dự tuyển NCS ngành QTKD trong đợt tuyển sinh năm 2019 – đợt 1 Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh;...
Thông báo về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề Luận án tiến sĩ cho các NCS ngành QTKD trước ngày 31/8/2019 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC