Mẫu - Bản giải trình tổng hợp ý kiến nhận xét của Hội đồng - bảo vệ cấp cơ sở
14577004