Biểu mẫu trang Bìa và đề cương Khoá luận Tốt Nghiệp K.08TA

- Các bạn sinh viên K.08TA đang làm Khoá luận tốt nghiệp lưu ý:

1. Downloads mẫu đề cương khoá luận và mẫu Bìa Khoá luận tốt nghiệp để làm đúng mẫu nhé

2. Đến khi nộp khoá luận bạn nào làm không đúng biểu mẫu Khoa sẽ trả lại

0