Chương trình đào tạo đã được kiểm định của Viện Khoa học Ứng Dụng HUTECH

Chương trình đào tạo đã được kiểm định của Viện Khoa học Ứng Dụng HUTECH 6 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Đạt tiêu chuẩn chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ giáo dục và Đào tạo
Chương trình đào tạo đã được kiểm định của Viện Khoa học Ứng Dụng HUTECH 17 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA)
Chương trình đào tạo đã được kiểm định của Viện Khoa học Ứng Dụng HUTECH 30 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA)
14607368