Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp Khóa 15DMT - Ngành Kỹ Thuật Môi Trường
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
VIỆN KHOA HỌC ƯNG DỤNG
Bộ môn Kỹ Thuật Môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2019
                        
THÔNG BÁO
V/v NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 15DMT
 
 
Bộ Môn Môi Trường - Viện Khoa Học Ứng Dụng thông báo đến các sinh viên khóa 15DMT hệ chính quy về việc nộp Đồ án tốt nghiệp như sau:
Đây là Ngày Hội Tốt Nghiệp và Kết Nối Doanh Nghiệp, sẽ có triển lãm poster và sản phẩm khoa học. Do vậy, Bộ Môn yêu cầu các sinh viên làm poster triển lãm, và Bộ Môn sẽ hỗ trợ kinh phí in ấn là 100.000 VNĐ/bạn/poster

    Thời gian nộp ĐATN: Nộp đồ án tốt nghiệp: Từ 7g30 đến 11g30 ngày       thứ bảy, 27/07/2019
    Thời gian nộp file poster: Ngày 2/8/2019
     In và treo poster: Ngày 9/8/2019 (13h): Tại Tầng 2 - Khu E1
 1. Thời gian bảo vệ ĐATN: 07h00 thứ 7, ngày 10/08/2019 tại cơ sở E1.
 2. Địa điểm nộp đồ án: Nộp cho thầy Nguyễn Đình Việt Hưng, tại Văn phòng Viện khu E, cơ sở Khu công nghệ cao Quận 9.
 3. Đồ án nộp bao gồm:
 • 2 cuốn đồ án tốt nghiệp, đóng bìa mềm màu xanh, dán gáy màu xanh dương, cách trình bày theo đúng quy định đã thông báo trước đó. Các bản vẽ (nếu có) được đính kèm vào cuối báo cáo được yêu cầu in ra ở khổ A3. Đồ án phải có chữ ký của GVHD trên bìa phụ của đồ án.
 • Phiếu nhận xét và chấm điểm của GVHD đề tài được để trong 1 phong bì đã dán kín và niêm phong.
 • Phiếu theo dõi tiến độ của 12 tuần thực hiện đồ án, có chữ ký xác nhận từng tuần của GVHD (để rời ra, không đóng vào quyển đồ án)
 • Poster theo mẫu quy định của bộ môn
 1. Ban cán sự lớp 15DMT liên lạc Thầy Việt Hưng để chuẩn bị cho lễ bảo vệ tốt nghiệp đồng thời đề xuất 5 bạn sinh viên làm công tác tổ chức tại hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp 10 bạn hỗ trợ ngày hội (có mặt lúc 13h ngày 9.8 tại sảnh E1)
 2. Bộ Môn không nhận đồ án tốt nghiệp sau thời gian nêu trên.
 3. Sau khi bảo vệ tốt nghiệp tại hội đồng, sinh viên chỉnh sửa và nộp lại 1 cuốn đồ án tốt nghiệp sau cùng, có chữ ký của GVHD + 1 CD nội dung của đồ án, nộp từ 7g30 đến 11g30 ngày 17/08/2019 cho Thầy Việt Hưng tại cơ sở E. Nếu không nộp lại sẽ không được xét tốt nghiệp.
 4. File biểu mẫu thông tin liên quan xem theo file đính kèm.
Trưởng Bộ môn Môi trường
(Đã ký)
 
                 ThS. Lâm Vĩnh Sơn
 
14576866