ĐÀO TẠO - QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
Quy định mới về xét và trao học bổng - áp dụng từ NH2011-2012 Ghi chú: Theo quy định mới, với học bổng tài năng, 1 năm học chỉ xét 1 lần vào cuối năm học, dự kiến trao học bổng vào tháng 10 hàng năm.
TB 1083 thay thế TB 713 quy định về việc đăng ký học lại (quan trọng) Điểm mới: - SV có thể làm đơn xin học theo dạng đồ án những môn không có học phần thay thế. - Hệ chính quy có thể trả nợ chung với hệ vừa học vừa làm và ngược lại nếu cùng nhóm tương đương Khoa lập (xem mục Đào tạo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC