SINH VIÊN - BIỂU MẪU
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIẤY GIỚI THIỆU (cập nhật 24/11/2022) SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU => Sinh viên nhận giấy giới thiệu theo đúng kế hoạch đã thông báo. https://forms.gle/oGBQHf2gQuLjiDaG7  
Biểu mẫu & hướng dẫn trình bày ĐATN (Cập nhật mới T7.2022) Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp xem các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn trình bày ĐATN (cập nhật mới T7/2022) => xem file đính kèm. 
Link đăng ký GVHD & đề tài ĐATN - HK1 năm học 20-21 Sinh viên đăng ký theo link đính kèm: https://docs.google.com/forms/d/1coO2KKhYS7GOM8gpdfA1XXwqz5LILCqQnkeqbuVaeE8/edit
Link nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 19-20 LINK NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - HK2 NĂM HỌC 2019-2020 - Sinh viên nộp báo cáo theo link đính kèm.  https://docs.google.com/forms/d/1zKzL90u1hs_s3pbEnvhLJYqxFzXK9Hn7nymjYV1juOw/edit - File báo cáo định...
BIỄU MẪU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (cập nhật mới ngày 29.03.2022) SINH VIÊN TẢI CÁC BIỂU MẪU SAU: - Link thực hiện khảo sát của Doanh nghiệp:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxHXsKtikm94i7hWWShDyF0OM40awnpNjdXZq-0Jbh35N4wQ/viewform
BIỂU MẪU ĐỒ ÁN MÔN HỌC Sinh viên thực hiện đúng biểu mẫu và yêu cầu được giao
Các biểu mẫu liên quan điểm Sinh viên phải tự in ra khi cần.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC