Link nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 19-20

LINK NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - HK2 NĂM HỌC 2019-2020

- Sinh viên nộp báo cáo theo link đính kèm. 
https://docs.google.com/forms/d/1zKzL90u1hs_s3pbEnvhLJYqxFzXK9Hn7nymjYV1juOw/edit
- File báo cáo định dạng PDF.
- Cách đặt tên file (không để dấu) 
: <Họ tên GVHD - Mã đề tài – Tên các thành viên> 

Lưu ý:
=> Link nộp báo cáo này sẽ đóng vào lúc 8g00 ngày 21/08/2020. Sau thời gian này, trường hợp sinh viên chưa nộp xem như không đạt hướng dẫn và không được phản biện.
14585473