THÔNG BÁO MỚI
V.KT_THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐỢT A NĂM HỌC 2021-2022 VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN ĐIỂM I/XÓA ĐIỂM I (lịch thi cập nhật 28/10/2021) Viện Kỹ thuật HUTECH công bố lịch thi trực tuyến học kỳ 1 ĐỢT A năm học 2021-2022 (những học phần do Viện quản lý). Sinh viên có mong muốn xóa điểm I (các môn do Viện quản lý theo danh sách file đính kèm bên...
Khảo sát ý kiến sinh viên về nhu cầu học các môn thực hành (trong HK1B năm học 2021-2022) Sinh viên thực hiện khảo sát vui lòng đọc kỹ thông báo này! 1. Thời gian thực hiện khảo sát: đến hết ngày 31/10/2021 (đường link sẽ khóa, và Viện chỉ giải quyết cho các trường hợp SV có tham gia khảo sát)...
V.KT_THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HOC KỲ 1 ĐỢT A NĂM HỌC 2021 -2022 (cập nhật 22.10.2021) THÔNG BÁO  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1 ĐỢT A NĂM HỌC 2021-2022   1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (10 tuần: từ ngày 27/9/2021 - 13/12/2021): • Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ...
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Quốc phòng và Giáo dục thể chất Học kỳ 1B từ ngày 12/10 Theo kế hoạch, Học kỳ 1B của năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ 15/11. Phòng Đào tạo - Khảo thí Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến các bạn sinh viên thời gian đăng ký học phần Quốc phòng - an ninh 3...
CÔNG TY CƠ KHÍ DUY KHANH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH Điều kiện tốt cho sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc hoặc muốn học hỏi tay nghề, quy trình công việc, Công ty Cơ khí Duy Khanh tuyển thực tập sinh  - Yêu cầu: Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang học sắp tốt...
Thông báo kết quả đăng ký lớp theo yêu cầu trong HK1B TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM VIỆN KỸ THUẬT HUTECH THÔNG BÁO Về: Kết quả đăng ký lớp học theo yêu cầu trong Hk1B năm học 21-22 Đây là kết quả sau khi khảo sát nhu cầu đăng ký mở lớp học theo yêu cầu trong...
V.KT_THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HỌC KỲ 1 ĐỢT A NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN KỸ THUẬT HUTECH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/TB-V.KT    ...
TB nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đã chỉnh sửa sau khi bảo vệ THÔNG BÁO V/V: Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đã chỉnh sửa sau khi bảo vệ (Lưu ý: trường hợp không nộp sẽ không được công nhận điểm bảo vệ) Nội dung các công việc cần hoàn thành sau buổi đánh giá ĐATN ngày...
Thông báo về việc đăng ký lớp học theo yêu cầu - Hk1 đợt B năm học 21-22 THÔNG BÁO V/v: đăng ký lớp học theo yêu cầu - Hk1 đợt B năm học 21-22 Đối tượng đăng ký: SV học tại Viện kỹ thuật Hutech Môn học đề nghị mở lớp theo yêu cầu: Các môn học chuyên ngành do Viện kỹ thuật quản lý (Các...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS