Thông báo T12/2020: HỘI THẢO “CÁC ỨNG DỤNG CHO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRÊN NỀN TẢNG IoT”
HỘI THẢO
 
CÁC ỨNG DỤNG CHO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRÊN NỀN TẢNG IoT
 
Thời gian: 13 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 24/12/2020
Địa điểm: Phòng hội thảo E1-02-08 - Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH - Q9, TP. HCM.
Tham dự: GV Viện KT HUTECH- TB-VKT-20/12/2020 -
14589190