TB-KHCN T09/2019: SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2019 - 2020
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2019 - 2020
 
PHẦN 1: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (CẤP TRƯỜNG) NĂM 2019 – 2020

I. THỜI GIAN:
- Bước 1: Nhóm SV (cá nhân SV) chuẩn bị hồ sơ SV NCKH cấp Trường và nộp hồ sơ tại Viện Kỹ Thuật HUTECH (trước ngày 15/10/2019).
-
Bước 2: 
Viện Kỹ thuật HUTECH tổng hợp và nộp danh sách đề tài SV NCKH về P. KHCN (15/10/2019- 18/10/2019).
- Bước 3:  SV/nhóm SV gửi báo cáo giữa kỳ tiến độ thực hiện đề tài: 10/03/2020 - 20/03/2020
- Bước 4:  Nghiệm thu đề tài cấp trường – Hội đồng Viện Kỹ thuật: 01/05/2020 - 15/05/2020
- Bước 5:  Xét giải SV NCKH cấp Trường (P.KHCN + Ban giám hiệu): 01/06/2020 - 25/06/2020
  -> Công bố kết quả: đề tài đạt giải thưởng cấp Trường: 26/05/2020 - 30/06/2020

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SV KHCN:
Bước 1: Điền phiếu đăng kí đề tài BM03_QT02_KHCN_Ban dang ky de tai NCKH SV (Link download đính kèm phía cuối thông báo).
Bước 2: 
+ Gửi bản mềm Bản đăng ký đề tài NCKH SV về địa chỉ:  khoahoc.congnghe.vkthutech@gmail.com
+ Gửi Bản in có chữ ký SV, GV hướng dẫn về VP Viện Kỹ thuật - Phòng A-02-20 - gặp thư ký Mai [0965.301.914] (475 A Điện Biên Phủ, P.25, Q. BT).


Sơ đồ mô tả trình tự các giải thưởng SV NCKH
Cấp trường – cấp Bộ; Cấp trường – Cấp Thành
 
PHẦN 2: CHỌN ĐỀ TÀI DỰ THI CẤP BỘ NH 2019-2020
- Bước 1: Viện Kỹ thuật đề xuất đề tài → Hội đồng cấp Trường xét duyệt gửi dự thi giải thưởng SV NCKH cấp Bộ: 01/06 - 5/06/2020
- Bước 2: Phòng KHCN thông báo danh sách đề tài được chọn gửi dự thi cấp Bộ: 6/06/2020 – 10/6/2020
- Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ gửi dự thi cấp Bộ về P.KHCN: 16/06 - 20/06/2020

+ SV nộp báo cáo đề tài hoàn thiện.
+ CD lưu trữ nội dung đề tài.
+ Hồ sơ dự thi.
+ Bản mềm báo cáo đề tài (qua email).

 
PHẦN 3: ĐỀ TÀI DỰ THI GIẢI THƯỞNG EURÉKA NH 2019-2020
- Bước 1: Viện KT + P. KHCN nhận danh sách đề tài đăng ký gửi dự thi giải thưởng Euréka của các Viện: 01/08 - 10/08/2020
- Bước 2: P.KHCN nhập toàn bộ công trình dự thi của toàn Trường lên trang đăng ký online của Thành Đoàn và hoàn thiện hồ sơ: 01/09 - 10/09/2020
- Bước 3: P.KHCN nộp đề tài hồ sơ (bản in) lên Thành Đoàn: trước 20/09/2020

 
PHẦN 4: HỘI NGHỊ SV NCKH 2020
Tổ chức Hội nghị SV NCKH: 15/6/2019 - 30/7/2020
14578013