THÔNG BÁO T5/2020: HỘI NGHỊ NCKH SV CẤP TRƯỜNG HUTECH - CÁC MỐC THỜI GIAN
HỘI NGHỊ NCKH SV CẤP TRƯỜNG HUTECH - CÁC MỐC THỜI GIAN

Viện Kỹ thuật HUTECH - Đại học Công nghệ TP.HCM ( HUTECH) mời Sinh viên tham gia viết bài tham luận hội nghị NCKH SV cấp trường 2020.
SV viết bài tham luận Hội nghị NCKH SV cấp trường cần biết các mốc thời gian của hội nghị như sau:
- SV nộp bài tham luận về Viện trước ngày: 25/5/2020
- Vện thông báo kết quả phản biện trước ngày: 6/6/2020
- Viện gửi bài tham luận hoàn chỉnh của SV, phiếu phản biện ( có chữ ký PB) về P.KHCN & Dự án QT trước ngày: 6/7/2020.
Biểu mẫu: Tải và Xem file đính kèm
- Viện KT HUTECH - 4/5/2020 -
 
14584006