Biểu mẫu & hướng dẫn trình bày ĐATN (áp dụng từ HK2 năm học 20-21)
Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp xem các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn trình bày ĐATN (cập nhật mới T8/2021) => xem file đính kèm. 
14592487