V.KT_THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022 -2023

THÔNG BÁO 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023
1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (08 tuần: từ ngày 19/06/2023-13/08/2023): 
  • Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn học: Từ ngày 15/6/2023-18/6/2023
  •  Thời gian thực hiện: Từ 19/6/2023 - 13/8/2023
  • Thời gian GVHD tổ chức báo cáo đồ án môn học: 14/8/2023 - 16/8/2023
  • Thời gian GVHD nộp điểm về Viện: 17/8/2023-18/8/2023​
2. Danh sách GVHD: Tại đây
3. Lưu ý :
  • Đối với báo cáo đồ án môn học, kể từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 sẽ có 2 giảng viên đồng tham gia buổi báo cáo kết thúc đối với từng học phần. Sinh viên điền và in 2 phiếu chấm điểm gửi giảng viên vào ngày báo cáo kết thúc học phần.
  • Các biểu mẫu cần có khi thực hiện đồ án môn học: Phiếu giao đề tài + Phiếu theo dõi tiến độ & đánh giá kết quả. (Hai phiếu này sẽ được đóng vào trong cuốn báo cáo, và có đầy đủ chữ ký của GVHD).
  • Hình thức thực hiện đồ án: Trực tiếp + Trực tuyến
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
14611011
×