V.KT_THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 -2024 (cập nhật 14/9/2023)

THÔNG BÁO 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
 
1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (10 tuần: từ ngày 18/09/2023-09/12/2023):
• Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn học: Từ ngày 11/9/2023-16/9/2023 (gặp mặt trực tiếp)
• Thời gian thực hiện: Từ 18/09/2023-09/12/2023
• Thời gian GVHD tổ chức báo cáo đồ án môn học: Từ 11/12/2023-16/12/2023
• Thời gian GVHD nộp điểm về Viện: 18/12/2023-23/12/2023

2. Danh sách GVHD: Tại đây

3. Lưu ý :
  • Đối với báo cáo đồ án môn học, kể từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 sẽ có 2 giảng viên đồng tham gia buổi báo cáo kết thúc đối với từng học phần. Sinh viên điền và in 2 phiếu chấm điểm gửi giảng viên vào ngày báo cáo kết thúc học phần.
  • Các biểu mẫu cần có khi thực hiện đồ án môn học: Phiếu giao đề tài + Phiếu theo dõi tiến độ & đánh giá kết quả. (Hai phiếu này sẽ được đóng vào trong cuốn báo cáo, và có đầy đủ chữ ký của GVHD).
  • Hình thức thực hiện đồ án: Trực tiếp + Trực tuyến
  • Sinh viên không có tên trong danh sách liên hệ về Viện: 028.7101.2368 hoặc qua email: nb.vy@hutech.edu.vn
  VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
  KT. VIỆN TRƯỞNG
  P. VIỆN TRƯỞNG
  (đã ký)
  PGS. TS. Nguyễn Hùng
14612504
×