THÔNG BÁO MỚI
Bảng điểm tổng hợp lớp 07VDT1 và 07VDC1 Sinh viên được phản hồi đến ngày 07/09/11
Kết quả xét đơn đăng ký học lại lớp riêng 9 môn (SV ngày và tối) Trong 9 môn, Khoa trình Nhà trường chỉ có môn Anten học theo dạng lý thuyết (xem thời khóa biểu đính kèm đã được phê duyệt) và môn 1 môn thí nghiệm: thí nghiệm vi xử lý, 7 môn còn lại học theo dạng đồ án: Cơ học máy,...
Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học và cảnh báo học tập Lưu ý: sinh viên phản hồi thông tin từ ngày thông báo đến hết ngày 09/09/2011
Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học và cảnh báo học tập Lưu ý: sinh viên phản hồi thông tin từ ngày thông báo đến hết ngày 09/09/2011
Danh sách lớp liên thông nộp chứng chỉ điều kiện đến ngày 26/8/11 Sinh viên kiểm tra việc nhập liệu có gì sai sót không. File đính kèm gồm 2 sheets: 1 sheet tin học và 1 sheet anh văn.
Văn bản - biểu mẫu NCKHSV năm 2011: Giải cấp Thành Toàn bộ văn bản và biểu mẫu NCKHSV cấp Thành sẽ được chuyển trong mục tập tin này, kể cả danh sách đăng ký tham dự giải, DS đề cử của Trường và DS được giải thưởng. Giảng viên phụ trách NCKHSV: ThS. Phạm Hùng Kim...
TB 1083 thay thế TB 713 quy định về việc đăng ký học lại (quan trọng) Điểm mới: - SV có thể làm đơn xin học theo dạng đồ án những môn không có học phần thay thế. - Hệ chính quy có thể trả nợ chung với hệ vừa học vừa làm và ngược lại nếu cùng nhóm tương đương Khoa lập (xem mục Đào tạo...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS