Hướng dẫn, các biểu mẫu và chế tài thực hiện Khóa luận tốt nghiệp_Update 03/01/2017

SV làm theo tất cả các hướng dẫn và biểu mẫu.
(Đã cập nhật_Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm)