Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 1 năm học 2021 - 2022 (Ngày 23/10/2021)

THÔNG BÁO
Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 1 năm học 2021 - 2022

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 1, năm học 2021 - 2022 vào ngày 23/10/2021. Nay Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/viện, các Chi Đoàn và Cảm tình Đoàn kết quả của lớp học cụ thể như sau:

Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)
 

14598200