Thông báo Kiểm tra cơ sở Đoàn HK2, NH: 2018 - 2019
Nhằm nắm bắt tình hình công tác triển khai hoạt động Học kỳ II, tiến trình thực hiện các phong trào chương trình lớn của Nhà trường, rà soát đánh giá công tác nhân sự tại các cơ sở tiến đến Đại hội Đoàn trường, qua đó kịp thời định hướng cho những hoạt động trong thời gian tới. Ủy Ban kiểm tra Đoàn trường thông báo kiểm tra công tác các cơ sở Đoàn - Học kỳ II, năm học 2018 – 2019 
14574674