[KHOA QTDL-NH-KS] BM thực hiện báo cáo Thực tập TN, ĐATN - AD từ năm 2018 trở đi_Update 15.05.2021
Sinh viên xem thông tin chi tiết các biểu mẫu ở file đính kèm.
------------------------
Update 15.05.2021:
- Biểu mẫu NHẬN XÉT CỦA GVHD có sự thay đổi nên SV lưu ý cập nhật;
- Tiêu chí chấm BCTN  (Rubric)
------------------------
Update 27.03.2019:
Biểu mẫu tờ trình và đơn cam kết đã được cập nhật lại. Trong đó:
+ Đơn cam kết, để tránh việc sửa đổi thông tin nên VPK up file PDF. SV in ra và viết tay các thông tin theo yêu cầu;
+ Tờ trình SV dựa theo mẫu đính kèm, đánh máy và trình bày văn bản theo định dạng.
SV lưu ý xem và thực hiện đúng quy định.
Trân trọng./.
14556367