Hướng dẫn, các biểu mẫu và chế tài thực hiện Khóa luận tốt nghiệp_Update 13/08//2018
SV làm theo tất cả các hướng dẫn và biểu mẫu.
(Đã cập nhật_Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm).
DM update mới: 
1. Mẫu trang bìa.
2. Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện.
3. Mẫu nhận xét của GVHD.
4. BM Lời cam đoan
14560542