Sổ tay kinh nghiệm - Sổ tay Học kỳ doanh nghiệp (Dành cho SV đi làm cần xác nhận thông tin kinh nghi
Sinh viên lưu ý có 02 file mẫu sổ tay:
1. Mẫu Sổ tay kinh nghiệm
2. Sổ tay Học kỳ doanh nghiệp (Sinh viên Hệ đại học - Khóa 14 - Ngành QT Khách sạn và Quản trị Nhà hàng & DVAU lấy file mẫu này)
128499