TB số 04/TB-K.QTDL-NH-KS về việc công bố kết quả xét TN đợt tháng 09.2022

Sinh viên xem thông báo ở file đính kèm.
Link tra cứu thông tin:
1. Thông tin tốt nghiệp:
- Link tra cứu (TH đúng tiến độ): https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html
- Linh tra cứu (TH nộp đơn online_Được hẹn trả KQ vào cuối tháng 09/2022): http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/
- Thời gian tra cứu: Từ ngày ra thông báo
2. Tra cứu hồ sơ thiếu:
- Link tra cứu: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-hs-tot-nghiep.html
- Thời gian tra cứu: dự kiến cuối tháng 10/2022
TB số 04/TB-K.QTDL-NH-KS về việc công bố kết quả xét TN đợt tháng 09.2022 27
TB số 04/TB-K.QTDL-NH-KS về việc công bố kết quả xét TN đợt tháng 09.2022 29
14606355