BIỂU MẪU ĐƠN XIN XÉT ĐIỂM RLĐĐ

Nếu SV nào không đồng ý với kết quả đánh giá RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC của lớp đối với mình thì làm đơn này gửi cho GV cố vấn học tập. Hạn nộp đơn : 03/01/2011 đến 07/01/2011

Đính kèm:
0