BIỂU MẪU DS ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THEO YÊU CẦU

Ngoài các môn Phòng Đào tạo đã thông báo dự kiến mở lớp học lại, các lớp trưởng tải file này về nếu trong lớp có môn nào có số lượng rớt nhiều thì cho các bạn đăng ký và gửi danh sách gấp về cho khoa (Hạn chót 28/03/11) . Nếu tập hợp đủ số lượng khoa sẽ làm tờ trình xin mở lớp thêm.

13098