SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH HỌC ĐA CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CET441 - HK1 - NH 19-20 - 17DXCA1 - NHÓM 01 - CÔ KIM ANH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP MÃ MÔN HỌC CET441 NHÓM 01 LỚP 17DXCA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 02/10/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 4 LÚC 09H00 TẠI PHÒNG B.12.10.- Lưu...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - 424073,CET444 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_01,DOAN_98 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC 424073, CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_01, DOAN_98 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 24/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA TỔNG HỢP KỸ THUẬT THI CÔNG - CET447 - HỌC KỲ 1 - NH 19-20 - 17DKXA1 - NHÓM 01 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET447 NHÓM 01 LỚP 17DKXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 27/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG B.07.04....
LỊCH HỌC ĐA TỔNG HỢP KỸ THUẬT THI CÔNG - CET447 - HỌC KỲ 1 - NH 19-20 - 17DKXA1 - NHÓM 01 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET447 NHÓM 01 LỚP 17DKXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 27/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG E1.03.06....
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - 424099 - HK1 - NH 19-20 - DOAN_30 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP MÃ MÔN HỌC 424099 NHÓM 01 LỚP DOAN_30 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 26/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.05.11. THỨ...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HỌC KỲ 1 - NH 19-20 - 17DXCA1, 17DXDA3 - NHÓM 03, 05 - CÔ HẠNH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 03, 05 LỚP 17DXCA1, 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 20/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1 - NH 19-20 - 16DXDA1, 16DXDA4 - NHÓM 02, 03 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 02, 03 LỚP 16DXDA1, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 26/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1 - NH 19-20 - 16DXDA1, 16DXDA4 - NHÓM 02, 03 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 02, 03 LỚP 16DXDA1, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 18/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CET443 - HK1 - NH 19-20 - 16DKIA1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP MÃ MÔN HỌC CET443 NHÓM 01 LỚP 16DKIA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 20/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.10.-...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK1 - NH 19-20 - 17DXDA1, 17DXDA2 - NHÓM 04,06 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 04, 06 LỚP 17DXDA1, 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 19/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC