BIỄU MẪU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (cập nhật mới ngày 29.03.2022)
SINH VIÊN TẢI CÁC BIỂU MẪU SAU:


- Link thực hiện khảo sát của Doanh nghiệp: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxHXsKtikm94i7hWWShDyF0OM40awnpNjdXZq-0Jbh35N4wQ/viewform
14565562