SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 2 ĐỢT B NĂM HỌC 2020-2021 9(update 10.05.2021) THÔNG BÁO  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 2 ĐỢT B NĂM HỌC 2020-2021   1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (8 tuần: từ ngày 10/5/2021 – 04/7/2021): • Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án...
THỜI GIAN NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - HKIIB - NĂM HỌC 2020-2021 THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2020-2021 1. ĐỐI TƯỢNG - Sinh viên Viện kỹ thuật HUTECH -  Khóa 2017 thực tập theo kế hoạch ở học kỳ 2B - năm...
Thông báo nộp phiếu giao nhiệm vụ ĐATN - HK2 năm học 2020-2021 THÔNG BÁO V/v: Nộp phiếu giao nhiệm vụ thực hiện Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 2 năm học 2020-2021   1. Sinh viên xem danh sách tên đề tài đã đăng ký (file đính kèm) 2. Nộp phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp...
THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP SINH VIÊN CHÍNH QUY - HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020-2021 (cập nhật) THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP SINH VIÊN CHÍNH QUY - HỌC KỲ 2A - NĂM HỌC 2020-2021 (cập nhật) 1/ ĐỐI TƯỢNG      Sinh viên thực hiện Thực tập tốt nghiệp từ ngày 08/03/2021 đến ngày...
THÔNG BÁO Đăng ký học phần Học kỳ 1, năm học 2021-2022 từ ngày 26/6 Phòng Đào tạo - Khảo thí Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến sinh viên các khóa thuộc hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy; Đại học liên thông và Đại học Văn bằng 2 thời gian đăng ký học phần và...
TB kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK Hè năm học 2020-2021 THÔNG BÁO Về kết quả mở lớp theo yêu cầu trong Học kỳ Hè năm học 2020-2021 1. Danh sách các môn học được mở lớp theo yêu cầu trong học kỳ hè năm học 2020-2021 STT Môn học Mã MH Số...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2017- HỆ CHUẨN NHẬT BẢN (VJIT) - HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VIỆN KỸ THUẬT HUTECH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc            ...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2017 - HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2020-2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2020-2021   1. Kế hoạch thực hiện 2. Lưu ý Link đăng ký Giấy giới thiệu:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC