SINH VIÊN - THÔNG BÁO
TB hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp - HK2 năm học 2019-2020 THÔNG BÁO V/V: tổ chức đánh giá hội đồng đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020 - Thời gian hội đồng đánh giá : Thứ 7, ngày 11 tháng 01 năm 2020 lúc 8g00 Hội đồng 1 (danh sách đính kèm): Phòng A-05.14 Hội đồng 2...
KẾ HOẠCH TTTN & ĐATN (HK2 NĂM HỌC 19-20) Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp & Đồ án tốt nghiệp  học kỳ 2 năm học 2019-2020 Khóa 2016 1.Thời gian đăng ký: bắt đầu đăng ký từ lúc 13g30 ngày 06/01/2020 Địa điểm đăng ký : Văn phòng khu A, cơ sở...
Tb kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK2 năm học 19-20  THÔNG BÁO 04 Về kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 19-20   Viện kỹ thuật xin thông báo kết quả mở lớp theo yêu cầu và danh sách sinh viên (file đính kèm).   Sinh viên xem môn học...
TB danh sách đủ điều kiện mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 2019:2020   THÔNG BÁO Về danh sách đủ điều kiện mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 19-20   - Sau thời gian nhận đăng ký mở lớp theo yêu cầu, Viện kỹ thuật thông báo danh sách các môn được mở lớp (danh sách đính...
TB nộp Đồ án tốt nghiệp - hk1 năm học 19-20 THÔNG BÁO V/v: nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020   1. Thời gian sinh viên liên hệ GVHD nộp và chấm điểm báo cáo Đồ án tốt nghiệp : từ 23/12/2019 - 29/12/2019 2. Thời gian nộp báo cáo...
TB gặp mặt sinh viên khóa 2016 'triển khai thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp" THÔNG BÁO V/v: Gặp mặt sinh viên khóa 2016 triển khai thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020   1. Thời gian gặp mặt : Thứ 7, ngày 04/01/2020 lúc 7g30 2. Địa điểm gặp mặt : Hội...
TB kết quả và gia hạn đăng ký mở lớp theo yều cầu HK2 năm học 19-20 Thông báo V/V: mở lớp theo yêu cầu Hk2 năm học 19-20   1./ Danh sách các môn học dạng đồ án - TN giải tích mạch điện - Mã MH: 403105 - 1 tín chỉ - Thực hành giải tích mạch điện - Mã MH: JELE352 - 1 tín chỉ -...
TB mở lớp theo yêu cầu Hk2 năm học 19-20 THÔNG BÁO V/v mở lớp theo yêu cầu trong HK2 năm học 2019-2020     Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đăng ký trả nợ các môn học (đối với các môn học không có trong lịch học HK2 năm học 19-20) để...
Danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án môn học _ Hk1 đợt 2 năm học 2019-2020 THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHƯ SAU: - THỜI GIAN THỰC HIỆN : 25/11/2019 - 05/01/2020 - THỜI GIAN BẢO VỆ : 06/01/2020 - 08/01/2020...
Kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK1 năm học 19-20 đợt B THÔNG BÁO Kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020       Thời gian học           : Hk1 năm học 19-20, đợt B Danh sách các...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC