TB về việc nộp báo cáo Thực tập học kỳ Doanh nghiệp K15 - Hệ Việt Nhật
14571078