Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp - Hk1 năm học 2019-2020
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HK1 NĂM HỌC 2019-2020

 
- Thời gian đổi GVHD (nếu có) : Từ 17/09/2019 đến sáng 23/09/2019
- Thời gian Viện công bố DSGV hướng dẫn chính thức : thứ 3 ngày 24/09/2019
- Thời gian Viện gởi danh sách SV thực hiện ĐATN về cho GVHD : thứ 4, ngày 25/09/2019
- Thời gian sinh viên liên hệ GVHD ký phiếu đăng ký tên đề tài ĐATN: Từ 26/09/2019 - 27/09/2019
- Thời gian sinh viên nộp phiếu đăng ký tên đề tài ĐATN về Viện : từ 28/09/2019 - 30/09/2019
- Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) : từ 30/09/2019 - 22/12/2019 (12 tuần)
- Thời gian sinh viên nộp phiếu giao nhiệm vụ về VP Viện khu A : Từ 01/10/2019 - sáng 12/10/2019
- Thời gian sinh viên hoàn thành, in báo cáo ĐATN và trình GVHD chấm điểm và ký nhận xét :  từ 23/12/2019 - 29/12/2019
- Thời gian sinh viên nộp báo cáo ĐATN (có đủ  chữ ký của GVHD về VP. Viện khu A) : ngày 30/12/2019 lúc 8g00 (Nộp cho Cô Mai)
- Thời gian GV phản biện ĐATN : Từ 02/01/2020 - 08/01/2020
- Ngày bảo vệ đánh giá ĐATN : Dự kiến thứ 7 ngày 10/01/2019 (Sáng)
- Link biểu mẫu Đồ án tốt nghiệp : https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14561930-bieu-mau-lien-quan-den-do-an-tot-nghiep
 
 

 
14577764