Kế hoạch thực hiện đồ án môn học - Hk1 năm học 19-20
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HK1 NĂM HỌC 2019-2020

 
- Thời gian thực hiện đồ án môn học: 07/10/2019 - 08/12/2019
- Thời gian GVHD chấm điểm báo cáo đồ án môn học : 09/12/2019 - 15/12/2019 ( Lịch báo cáo cụ thể sẽ do GVHD quyết định và thống nhất với lớp)
- Thời gian GVHD nộp điểm về VP viện khu A : 16/12/2019 - 20/12/2019

=> Về danh sách phân giảng viên hướng dẫn : sinh viên theo dõi thông báo trên web Viện. Danh sách sẽ công bố trong khoảng thời gian từ ngày 27/09/2019 - 28/09/2019
=> Về lịch gặp mặt GVHD : sinh viên theo dõi thông báo trên web Viện. Thời gian gặp mặt GVHD trong tuần đầu tiên từ ngày 07/10/2019 - 12/10/2019

Ghi chú:
- Điểm quá trình theo thang điểm 10 (100%) = điểm chuyên cần (50%) + điểm báo cáo (50%) => Sinh viên sẽ rớt môn trong trường hợp vắng trong buổi báo cáo, hoặc điểm báo cáo dưới 01 điểm
- GV sẽ gặp sinh viên 01 buổi theo kế hoạch (trong thời gian từ 30/09/2019 - 05/10/2019) . Sau đó, GVHD và nhóm SV sẽ thống nhất ngày hướng dẫn cho các tuần kế tiếp. 
- Về xin phòng : GVHD liên hệ cô Nguyệt (email: dtn.nguyet@hutech.edu.vn) đễ được hỗ trợ
- Mỗi sinh viên in 01 cuốn báo cáo + chép file lưu đĩa CD nộp cho GVHD


 
14577766