Danh sách chính thức GVHD đồ án Tốt nghiệp - Hk1 năm học 1920
1. Sinh viên xem file danh sách đính kèm
2. Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp
- Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) : từ 30/09/2019 - 22/12/2019
- Thời gian sinh viên nộp phiếu giao nhiệm vụ về VP Viện khu A : Từ 01/10/2019 - sáng 12/10/2019
- Thời gian sinh viên hoàn thành, in báo cáo ĐATN và trình GVHD chấm điểm và ký nhận xét :  từ 23/12/2019 - 29/12/2019
- Thời gian sinh viên nộp báo cáo ĐATN (có đủ  chữ ký của GVHD về VP. Viện khu A) : ngày 30/12/2019 lúc 8g00
- Thời gian GV phản biện ĐATN : Từ 02/01/2020 - 08/01/2020
- Ngày bảo vệ đánh giá ĐATN : Dự kiến thứ 7 ngày 10/01/2019 (Sáng)
 
14577948