Danh sách GVHD và kế hoạch thực hiện Đồ án môn học - HK1 năm học 1920
Kế hoạch thực hiện Đồ án môn học
HK1 năm học 2019-2020

 
Thời gian thực hiện đồ án môn học: 07/10/2019 - 08/12/2019
Thời gian GVHD chấm điểm báo cáo: 09/12/2019 - 15/12/2019
Thời gian GVHD nộp điểm về VP viện khu A: 16/12/2019 - 20/12/2019
Ghi chú:
- Điểm quá trình theo thang điểm 10 (100%) = điểm chuyên cần (50%) + điểm báo cáo (50%)
- GV sẽ gặp sinh viên 01 buổi theo kế hoạch (trong thời gian từ 07/10/2019 - 12/10/2019) . Sau đó, GVHD và nhóm SV sẽ thống nhất ngày hướng dẫn cho các tuần kế tiếp.
- Lịch báo cáo GVHD sẽ thống nhất và lên lịch bảo vệ báo cáo với lớp.
- Hình thức báo cáo sẽ do GVHD quyết định.
- Nộp cuốn báo cáo kèm với file mềm (tất cả các bài của nhóm) chép vào đĩa CD nộp cho GVHD.
14578031