THÔNG BÁO V/V tổ chức gặp gỡ SV năm cuối ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô NH 2019 – 2020 và hội thảo chuyên ngành chủ đề "Định hướng thực tập tốt nghiệp, đề tài đồ án tốt nghiệp và vị trí việc làm lương
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 10 năm 2019
 
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức gặp gỡ Sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 
năm học 2019 – 2020 và hội thảo chuyên ngành chủ đề "Định hướng thực tập tốt nghiệp, đề tài đồ án tốt nghiệp và vị trí việc làm lương cao của kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thời đại 4.0"
 
Nhằm kịp thời cung cấp các thông tin mới về thực tập tốt nghiệp, lựa chọn đề tài đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và đồng thời gặp gỡ, lắng nghe ý kiến sinh viên, giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề môn học, nơi thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp, cũng như giới thiệu các vị trí công việc sau khi tốt nghiệp có thể ứng tuyển đi làm lương cao, Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Viện Kỹ thuật HUTECH phối hợp với FUNIX tổ chức hội thảo chuyên đề "Định hướng thực tập tốt nghiệp, đề tài đồ án tốt nghiệp và vị trí việc làm lương cao của kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thời đại 4.0".
 • Thời gian: 12h30 ngày 10.10.2019
 • Địa điểm: E3-05.01 Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH, khu công nghệ cao Quận 9.
 • Thành phần tham dự:
 • Sinh viên năm cuối ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (16DOT) (Bắt buộc tham dự).
 • Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô các khóa 17, 18, 19 quan tâm.
 • Lãnh đạo Viện kỹ thuật, GV bộ môn công nghệ kỹ thuật ô tô.
 • Khách mời đại diện đến từ FUNIX.
 • Nội dung:
 • Định hướng chọn nơi thực tập tốt nghiệp.
 • Định hướng chọn đề tài thực hiện đồ án tốt nghiệp.
 • Giải đáp thắc mắc liên quan của sinh viên.
 • Khách mời đến từ FUNIX trình bày chuyên đề “Vị trí việc làm lương cao của kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thời đại 4.0”.
 
Để chương trình diễn ra được thành công, Viện kỹ thuật HUTECH đề nghị Giảng viên phụ trách lớp, BCH đoàn hội, Ban Cán sự lớp quan tâm thông tin đầy đủ đến sinh viên để tham dự đông đủ.
Yêu cầu: Mặc đồng phục và mang thẻ sinh viên khi tham dự.
 
Nơi nhận:
-  VP V.KT.
 
TM. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Văn Nhanh
14578182