Kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK1 năm học 19-20 đợt B
THÔNG BÁO

Kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020

 
 
 
 • Thời gian học      : Hk1 năm học 19-20, đợt B
 • Danh sách các môn học được mở theo yêu cầu bổ sung :
 1. Máy điện 2 – mã MH: ELE126 – Tín chỉ: 3
 2. Kỹ thuật robot – mã MH: 401064 – Tín chỉ: 3
 3. Kỹ thuật nâng vận chuyển – mã MH: 401062 – Tĩn chỉ: 3
 4. Đồ án cơ sở thiết kế máy – mã MH: MET425 – Tín chỉ: 1
 5. Thực tập tốt nghiệp – mã MH: 404145 – Tín chỉ: 2
 6. Cơ sở thiết kế máy – mã MH: MET103 – Tín chỉ: 3
 7. Đồ án kỹ thuật điện tử - mã MH: ELE445 – Tín chỉ: 1
 8. Trường điện từ - mã MH: 401091 – Tín chỉ: 2
 9. Cơ học máy – mã MH: MET101 – Tín chỉ: 3
 • Lịch học : Đối với các môn học không có thời gian học, phòng học cụ thể => Sinh viên theo dõi lịch học trên trang web của Viện vào thứ 5, ngày 14/11/2019 
 
                                                                                           Ngày 24 tháng 10 năm 2019
                                                                                                       Viện Trưởng
                                                                                                            (Đã ký)
 
                                                                                               Nguyễn Thanh Phương
14578450