Tb kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK2 năm học 19-20

 THÔNG BÁO 04
Về kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 19-20

 
Viện kỹ thuật xin thông báo kết quả mở lớp theo yêu cầu và danh sách sinh viên (file đính kèm).
 
  • Sinh viên xem môn học trong TKB cá nhân từ ngày 13/01/2020.
  • Đối với các môn học đồ án, học theo dạng đồ án: sinh viên theo dõi kế hoạch thực hiện đăng trên trang web của Viện vào tuần thứ 3 của Hk2
     
STT Tên môn Mã môn học Số tín chỉ Số lượng ĐK Hình thức học Thời gian học Ghi chú
1 Đồ án cung cấp cung điện 404112 1 02 Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
2 Đồ án vi điều khiển ELD413 1 06 Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
3 Đồ án hệ thống truyền thông ELC408 1 07 Đố án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
4 Đồ án hệ thống điện, điện tử ô tô AUT412 1 43 Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
5 TN giải tích mạch điện 403105 1 02 Dạng Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
6 Đồ án hệ thống điện, điện tử ô tô JAUT412 1 02 Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
7 Đồ án kỹ thuật thiết kế khuôn mẫu MET437 1 03 Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
8 Đồ án tổng hợp (101) 404126 3 01 Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
9 Đồ án công nghệ chế tạo máy MET423 1 06 Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
10 Kỹ thuật điều khiển robot 401058 3 03 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
11 Cơ học ứng dụng 401014 2 01 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
12 Đồ án trạm biến áp 404121 1 01 Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
13 TN kỹ thuật đo 403106 1 01 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
14 Tự động hóa quá trình sản xuất 401094 3 02 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
15 Thực hành giải tích mạch điện (Sinh viên hệ Việt Nhật) JELE352 1 04 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
16 Truyền động điện ELE135 3 60 Lý thuyết Tối 2,4 - Hk2 đợt A Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
17 Kỹ thuật số 401066 3 2 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
18 An toàn điện 401001 2 6 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
19 Đồ án đo lường và điều khiển dùng máy tính 404116 1 1 Đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
20 An toàn và môi trường công nghiệp 401003 2 1 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Được mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
21 Tính toán thiết kế ô tô AUT106 3 30 Lý thuyết Tối 4,6 - Hk2 đợt A Hủy -> số biên lai nộp về Viện 04
22 Kỹ thuật nhiệt, lạnh MET132 3 37 Lý thuyết Sáng thứ 4 (8 buổi)
Chiều chủ nhật (1 buổi)
HK2 đợt B
Hủy -> số biên lai nộp về Viện 14
23 Kỹ thuật điện tử ELE116 3 42 Lý thuyết Tối 3,6 - HK2 đợt A Hủy -> số biên lai nộp về Viện 16
24 Công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô tô AUT108 3 21 Lý thuyết Tối 3,5 - Hk2 đợt B Hủy -> số biên lai nộp về viện 14
25 Vật liệu mới MET134 3 1 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Hủy -> SV không nộp biên lai về Viện
26 Thực tập tốt nghiệp (101) 404141 2 01 Thực tập Cty Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Hủy -> SV không nộp biên lai về Viện
27 Hàm phức và toán tử 401036 2 01 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Hủy -> SV không nộp biên lai về Viện
28 Quản lý công nghiệp 401050 2 01 Dạng đồ án Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Hủy -> SV không nộp biên lai về Viện
29 Thực tập xưởng 3: Hệ thống điện - điều khiển ô tô AUT326 3 01 Thực tập cty      Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HK Hủy -> SV không nộp biên lai về Viện
30 Kỹ thuật điện ELE113 3 21 Lý thuyết Tối 3,5 - Hk2 đợt A Hủy-> Môn học có trong TKB Hk2 của Trường-> liên hệ phòng đào tạo để đăng ký
                                                                                                           Viện trưởng
                                                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                         PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
14580997