THÔNG BÁO NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP HKIIA
THÔNG BÁO
NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP HKIIA
Các bạn sinh viên lưu ý, hiện tại các bạn đã bắt đầu vào thời gian thực tập (10/02/2020 - 05/04/2020), tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn sinh viên chưa nhận lại giấy giới thiệu và đề cương thực tập. Do đó, sinh viên chưa nhận giấy giới thiệu và đề cương thực tập trong hôm nay (thứ ba, ngày 11/02/2020) liên hệ văn phòng Viện Kỹ thuật (Khu A) gặp Cô Tuyết Mai để nhận.
Sau thời gian trên sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào vi phạm.
14583336