THÔNG BÁO V/v Tổ chức giảng dạy và học tập chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (HK2 năm học 2018-2019)
14584221